Column Jan Versteegh: Vitale verbindingen (2)


Deel dit artikel

Begin dit jaar schreef ik in een column al over “vitale verbindingen”. Dat was naar aanleiding van de Bilderberg Conferentie die ik in februari mocht bijwonen. De term “vitale verbindingen” had toen betrekking op de verbindingen tussen bedrijven en belangengroepen onderling. Niet tastbare verbindingen dus. Sinds vorige week weten we hoe een andere, wel zeer tastbare, vitale verbinding in onze regio vorm gaat krijgen: de RijnlandRoute.

De RijnlandRoute is de lang verwachte en veel bediscussieerde oost-west verbinding tussen de A4 en de A44. Een belangrijk puzzelstuk in de infrastructuur van onze regio. Als voorzitter van VNO NCW Rijnland ben ik namens het in Bedrijfsleven Rijnland gegroepeerd bedrijfsleven in deze mooie regio portefeuillehouder RijnlandRoute. Het is geen makkelijk onderwerp. Dat zo’n verbinding er moet komen, beseft vrijwel iedereen. De economische noodzaak is er. Maar hoe? Not in my back yard was en is een veel gehoord argument. Het moet binnen de budgettaire mogelijkheden blijven, was en is een ander argument. Het milieu speelde een rol. Demografische ontwikkelingen en daaraan verbonden te verwachten verkeersbewegingen. En nog veel meer. Bij ons op kantoor is door het bedrijfsleven met gedeputeerde Ingrid de Bondt nog uitgebreid gediscussieerd.

Vorige week heeft Gedeputeerde Staten gedaan wat van haar verwacht mocht worden: kiezen uit de voorliggende alternatieven. Voorwaar geen makkelijke keuze, maar de richting is bepaald. Iedereen wachtte in spanning af wat het zou worden. Nu weten we het. Het wordt het tracé Zoeken naar Balans. Langs de Vlietlanden, door Voorschoten en voor de Stevenshof langs. Onmiddellijk zijn er twee kampen, van de tevredenen en de ontevredenen. Gelukkig is in het besluit royaal rekening gehouden met de teleurgestelden. Een fors budget van € 100 miljoen extra is beschikbaar voor de inpassing in het landschap, zodat de overlast en de schade voor de omgeving – met name in Voorschoten – zo beperkt mogelijk blijft. Na al die jaren ben ik blij met de duidelijkheid en de richting. Al die jaren is uitvoerig overleg mogelijk gebleken over alle mogelijke varianten. In de jaren die komen gaan, de jaren van voorbereiding, planning en uitvoering, hoop ik van harte dat het goede overleg tussen alle betrokkenen voort gaat. Dat is in het belang van alle betrokken gemeenten en in het belang van de burgers en bedrijven in de regio.

Omtrent de vitale verkeersverbinding tussen A4 en A44, de RijnlandRoute, moeten de minder tastbare, maar minstens zo belangrijke vitale verbindingen tussen gemeenten, belangengroeperingen, bedrijfsleven en burgers in stand worden gehouden. Alles voor een zo optimaal mogelijke inpassing van de RijnlandRoute in onze mooie regio. Dat hoort bij een goede besteding van de vele honderden miljoenen die voor dit project zijn vrijgemaakt. Alleen die al zullen onze lokale economie een geweldige impuls geven, daar ben ik van overtuigd. Dan nog de spin-off. En dan de economische effecten die worden bereikt met een betere bereikbaarheid. Ik denk dat we, met alle plussen en minnen, heel tevreden mogen zijn en dat we een goede basis hebben om met elkaar verder te werken aan een mooie RijnlandRoute en er samen voor te zorgen dat de schop snel de grond in gaat. Het is nu of nooit. Vooruit met de RijnlandRoute!

Jan Versteegh
Voorzitter VNO/NCW Rijnland

Geef een reactie