Voorkom extra kosten: betaal uw rekeningen op tijd!


Deel dit artikel

Overheidsinstanties en grote ondernemingen zijn vaak erg traag met het betalen van hun rekeningen. Betalingstermijnen van twee of drie maanden zijn niet ongebruikelijk. Kleine ondernemers raken hier de dupe van en kunnen hierdoor in de financiële problemen raken, met alle gevolgen van dien.

Ter voorkoming van betalingsachterstanden zijn de betalingstermijnen per 16 maart 2013 wettelijk vastgelegd: facturen moeten binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald. Betaalt uw tegenpartij u niet of te laat, dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen, bovenop de wettelijke rente die uw tegenpartij in dat geval is verschuldigd. Het toepassen van deze sanctie (of zelfs al het overwegen van deze sanctie) moet traag betalingsgedrag verhinderen.

De wettelijke betalingstermijn geldt alleen bij overeenkomsten gesloten na 16 maart 2013 tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Contracteert u met een consument? Dan is de wettelijke betalingstermijn dus niet van toepassing.

U kunt natuurlijk een kortere of een langere betalingstermijn afspreken. Een korte termijn is mogelijk voor zover deze termijn redelijk is, bijvoorbeeld 14 dagen. Er is geen wettelijke minimumtermijn die in acht moet worden genomen. Een langere betalingstermijn tot 60 dagen is zonder meer mogelijk; een termijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan indien dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen en deze termijn voor geen van beide partijen nadelig is. Dat een betaaltermijn van meer dan 60 dagen uitdrukkelijk moet zijn overeengekomen, betekent dat deze termijn niet alleen maar in de algemene voorwaarden moet zijn opgenomen, maar ook in de overeenkomst moet worden vermeld. Een afwijkende betalingstermijn tot maximaal 60 dagen mag voortvloeien uit de algemene voorwaarden. Spreekt u geen termijn af, dan geldt de wettelijke termijn van 30 dagen nadat de factuur is ontvangen.

Wordt uw rekening te laat betaalt, dan kunt u een vergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Het is niet nodig eerst een aanmaning of ingebrekestelling te verzenden. De vergoeding is een bepaald percentage van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.775,-. Deze vergoeding staat los van de wettelijke rente die ook is verschuldigd bij te late betaling. De wettelijke handelsrente bedraagt sinds 1 juli 2013 8,5%.

Kortom: als uw tegenpartij uw rekeningen te laat betaalt, kunt u zonder voorafgaande aankondiging extra kosten in rekening brengen voor het incasseren van uw rekeningen. Zeker bij overheidsinstellingen kunt u met een beroep op de wet het betalingstempo versnellen.

Andersom geldt overigens wel hetzelfde: betaalt u een factuur te laat, dan kunt u worden geconfronteerd met extra kosten. Let u dus goed op de betalingstermijn als u een factuur ontvangt en zorg voor tijdige betaling.

Geef een reactie