Cash is King

Belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van een onderneming is het sturen op werkkapitaal en liquiditeit. In deze column besteed ik aandacht aan de incasso van crediteuren en oninbare vorderingen. Elke ondernemer weet dat het niet vanzelfsprekend is dat elke factuur ‘gewoon’ wordt betaald. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om op een goede wijze om te gaan met deze crediteuren en niet onnodig geld te laten liggen bij incasso en/of afschrijving.

Ons rechtssysteem voorziet niet in integrale kostenveroordeling bij incasso-procedures. Er vindt een kostenveroordeling plaats conform ‘vaste tarieven’ en daarnaast kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten; kosten gemaakt vooruitlopend op een procedure. Sinds 1 juli 2012 is ten aanzien van consumenten een wettelijk regime van kracht geworden, op basis waarvan een uniforme wijze van berekenen van incassokosten geldt, variërend tussen € 40,- en € 6.750,-. Een en ander afhankelijk van de hoogte van de vordering.

De incassokosten zijn enkel verschuldigd na aanmaning, waarin de schuldenaar een (laatste) betalingstermijn van 14 dagen wordt gesteld. De Hoge Raad heeft recent (25 november 2016) geoordeeld dat de termijn van 14 dagen aanvangt op de dag volgend na ontvangst van de brief door de schuldenaar. Kortom, in de praktijk dient een termijn van (ten minste) 16 dagen in acht te worden genomen. Deze ‘uitleg’ van de Hoge Raad inzake de 14-dagen termijn is naar het zich laat aanzien ook van toepassing daar waar de crediteur geen consument, maar een onderneming betreft.

Per 1 januari 2017 is het eenvoudiger geworden om BTW terug te vragen, zodra het duidelijk is dat je vordering oninbaar is. Per deze datum geldt dat in ieder geval een vordering als oninbaar wordt aangemerkt, indien uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum geen betaling is ontvangen. Bij gebreke van een overeengekomen betaaltermijn, gaat de termijn van één jaar lopen 30 dagen na de factuurdatum. De afgedragen BTW kan via de BTW-aangifte worden teruggevraagd.

Pieter van den Oord
Advocaat
La Gro Advocaten
www.lagrolaw.nl

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *