Provincie Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker


Deel dit artikel

De laatste jaarrekening van de collegeperiode 2015 – 2019 laat zien dat het college van Gedeputeerde Staten (GS(Gedeputeerde Staten)) flink doorgepakt heeft om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken. 2018 was het laatste volledige jaar van dit college en met €272 miljoen is wederom fors geïnvesteerd en meer gerealiseerd in ons gebied. De accountant heeft de controle over 2018 afgerond en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

“De provincie heeft de afgelopen collegeperiode flink aan de weg getimmerd om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken. Wij zijn trots dat we onze plannen uit het coalitieakkoord 2015-2019 samen met onze inwoners en partners hebben kunnen realiseren”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving
Er zijn meer groengebieden in Zuid-Holland bijgekomen. Zo is gewerkt aan nieuwe recreatiegebieden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Nieuwe Driemanspolder. Verder is het provinciaal wandelroutenetwerk uitgebreid met circa 650 km in de regio’s Leiden, Hoeksche Waard en Rotterdam Zuid. Hiermee is een provinciedekkend wandelroutenetwerk ontstaan. Wij hebben ons onverminderd ingezet voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Samen met andere overheden dringen we Zeer Zorgwekkende Stoffen in het milieu terug.

Best bereikbare provincie
Op de fiets kom je steeds verder in Zuid-Holland. Er zijn 13 fietsprojecten afgerond, bijvoorbeeld tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland, Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Naaldwijk en Rijswijk. Fietspaden langs onze kust zijn opgeknapt: van Hoek van Holland tot de noordelijke provinciegrens. Ons openbaar vervoer wordt beter en schoner. Wij hebben afgesproken dat de stadsdienst Leiden geheel elektrisch uitgevoerd gaat worden. In 2019 gaan er 23 elektrische bussen rijden op groene stroom. We hebben 2 van onze wegen CO2 neutraal gemaakt. Bij de N211 en de N470 wordt door innovatieve aanbesteding en toepassing van nieuwe technieken zelfs de hoeveelheid CO2 teruggedrongen.

Naar een nieuwe economie: the next level
In onze regio neemt het innovatievermogen en het aantal snelle groeiers toe. Zuid-Holland heeft zelfs de meeste snelgroeiende bedrijven én de meeste jonge snelle groeiers. De Zuid-Hollandse economische groei bedroeg op jaarbasis 2,9%. Daarmee groeien wij sneller dan het nationaal gemiddelde van 2,5%. Wij hebben nieuwe buitenlandse bedrijven weten te binden aan Zuid-Holland. Dit is gelukt mede dankzij succesvolle samenwerking met onze partners zoals de Economic Board Zuid Holland (EBZ), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het InnovationQuarter (IQ). De ruimtevaartactiviteiten in Zuid-Holland zijn versterkt. Samen met het Rijk hebben wij afgesproken extra geld te stoppen in de Space Campus Noordwijk.

Energievernieuwing
De energievoorziening in Zuid-Holland wordt schoner en duurzamer. De provincie heeft de ontwikkeling van een Zuid-Hollands warmtenet een impuls gegeven. Dit doen wij samen met gemeenten, energiebedrijven en andere partners in De Warmtealliantie. De industrie in de Rotterdamse Haven hebben wij gestimuleerd tot energiebesparing en ontwikkeling van bijvoorbeeld waterstof. Hiervoor hebben wij het Deltalinqs Cooperation Climate Program ondertekend. Samen met de Zuid-Hollandse regio’s zijn wij gestart met de Regionale Energiestrategieën, waarin plannen staan over o.a. de duurzame opwekking van elektriciteit en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Naar een levendige meerkernige metropool
Het Actieplan Woningbouw is opgesteld. Hiermee dragen wij bij aan de versnelling van de woningbouw in Zuid-Holland. Ook helpen we hiermee bij de vermindering van leegstand van met name kantoorgebouwen. De ruimtelijke impact van de energietransitie en klimaatadaptatie is in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een advies op welke wijze duurzame energie kan passen in verschillende soorten landschap. Zuid-Hollands erfgoed wordt steeds meer gewaardeerd. Wij hebben onze 7 erfgoedlijnen een kwaliteitsslag gegeven.

Slagvaardig en transparant bestuur
De nieuwe gemeente Hoeksche Waard is tot stand gekomen. Na een zorgvuldig proces zijn de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen per 1 januari 2019 gefuseerd tot 1 krachtige gemeente. Ook de nieuwe gemeenten Noordwijk, Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn tot stand gekomen. In Europa spelen we in op actuele ontwikkelingen. Zo hebben we in het kader van het jaarlijkse GS(Gedeputeerde Staten)-Brussel-bezoek de conferentie ‘Joining forces towards an EU Green Hydrogen Economy’ georganiseerd samen met Noord Nederland.

Geef een reactie