Terugkeer op de werkvloer: het moet van twee kanten komen!

“Werk, indien mogelijk, zo veel mogelijk thuis”. Een van de basisregels in corona-tijd. De regel geldt nog steeds. Deskundigen waarschuwen dat langdurig thuiswerken, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. “De psychische belasting voor werknemers is groot”. Zij waarschuwen voor een hoger ziekteverzuim komend najaar. Meer werkgevers zullen dan geconfronteerd worden met een zieke werknemer.

Dat werkgevers verplichtingen hebben in geval van een zieke werknemer is bekend, maar hebben zieke werknemers eigenlijk ook verplichtingen? Het antwoord luidt: “ja”. De werknemer moet actief met voorstellen komen voor terugkeer op de werkvloer. De werknemer moet zich aanbieden voor werk waartoe de bedrijfsarts hem in staat acht. 

Verder moet de werknemer:

A gevolg geven aan redelijke voorschriften en maatregelen, bedoeld om de werknemer te re-integreren (bezoek de fysiotherapeut bij rugklachten, ingaan op een uitnodiging om een arbeidsconflict te bespreken). Of een voorstel redelijk is, wordt mede bepaald door wat in bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundige protocollen vermeld staat over de voorgeschreven wijze van herstel van een ziekte. Een werknemer kan alleen weigeren mee te werken als hij daar een goede grond voor heeft;

B. meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak; 

C passend werk gaan verrichten. Het kan daarbij ook gaan om passend werk bij een derde. 

Als de werknemer niet (volledig) meewerkt dan heeft de werkgever een aantal maatregelen tot zijn beschikking, bedoeld om de werknemer te prikkelen alsnog mee te werken aan zijn verplichtingen:

– Het spreekt voor zich dat de werkgever eerst met de werknemer in gesprek gaat en duidelijk aangeeft wat van de werknemer verwacht wordt.

– De werkgever kan, na een voorafgaande schriftelijke waarschuwing, een loonsanctie opleggen als werknemer niet meewerkt. 

Er zijn twee soorten loonsancties:

– Opschorten van het loon

– Stopzetten van het loon

Welke sanctie toegepast kan worden is afhankelijk van de vraag aan welke verplichting de werknemer niet meewerkt. Een werknemer die slechts gedeeltelijk niet meewerkt kan toch volledig gekort worden op zijn salaris, zo oordeelde de Hoge Raad. Als de loonsanctie niet tot het gewenste gedrag van de werknemer leidt, kan de werkgever in het uiterste geval de werknemer ontslaan.

Ik wens u gezond personeel toe!

CHRISTINE DE VOS
Senior Juriste
ABIN Accountants en Adviseurs
www.abin.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *