Positieve jaarrekening gemeente Oegstgeest

De jaarrekening, ‘Financieel steeds steviger‘, van 2020 is positief uitgevallen voor de gemeente Oegstgeest. De jaarrekening sluit met een positief bruto saldo van € 3,6 miljoen en laat na diverse bestemmingen een voordelig nettoresultaat zien van € 944.000 en dit wordt gestort in de algemene reserve.

Op aanwijzing van de accountant zit in het brutoresultaat ook nog de technische vrijval van de voorziening wegen ad € 1.053.000 en de voorziening vervanging bomen van € 484.000, maar dit budget wordt weer teruggestort in de reserve beheerplannen. Verder zijn bij de bestemming van het resultaat diverse budgetten 2020 overgeheveld naar 2021 omdat er vertragingen waren in de bestedingen en deze moeten alsnog worden uitgegeven in 2021. Dit gaat om € 1.021.000 aan nog uit te geven kosten. Tevens wordt € 100.000 bestemd voor de organisatieontwikkeling van de gemeente.

De jaarrekening is onderverdeeld in vijf onderdelen: Natuur en landschapverkeer en infrastructuurwonen en economiesociaal en veilig en bestuur.

Jaarrekening
De gemeenteraad stelt jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag vast. De stukken maken deel uit van de jaarlijkse planning-en controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit de Perspectiefnota, de Voortgangsrapportage, de Programmabegroting en de Jaarstukken. Met deze documenten stuurt de gemeenteraad op de ambities en financiën van de gemeente Oegstgeest.

Het college heeft de door de accountant gecontroleerde jaarstukken 2020 vastgesteld en biedt deze aan de raad aan. In het jaarverslag 2020 legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting 2020-2023 opgenomen beleidsdoelstellingen. In de jaarrekening 2020 legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting 2020-2023 opgenomen financiële budgetten.

De jaarrekening is in te zien via de website van de gemeente. 

Geef een reactie