Jaarrekening 2021 provincie Zuid-Holland gepresenteerd

In 2021 heeft het coronavirus Nederland opnieuw in de greep gehouden. En op het moment dat we dachten Covid-19 achter ons te laten, kondigde zich met de oorlog in Oekraïne opnieuw een crisis aan. Beide ontwikkelingen hebben grote impact op onze maatschappij. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (Financiën): “Een punt achter corona en (opnieuw) bouwen aan een sterke economie. Dat was de gedachte in 2021. De praktijk bleek weerbarstiger. Ondanks de zorgen die Covid-19 en nu de oorlog in Oekraïne met zich meebrengen, draaiden projecten en activiteiten door en hebben we als provincie mooie stappen gezet op tal van urgente vraagstukken.”

Van woningnood tot natuurbehoud

In 2021 stond de woningnood hoog op de agenda. Van onze ‘Vliegende Brigade’, die gemeenten helpt de ontwikkeling en uitvoering van woningbouwplannen te versnellen, maakten 17 gemeenten gebruik. En met onze subsidies is de bouw van 2.027 sociale huurwoningen en 1.032 huurwoningen voor middeninkomens versneld. Voor onze natuur- en recreatiegebieden geldt dat het bezoek aan deze gebieden, mede door corona, is toegenomen. De extra druk op deze gebieden vroeg om extra inzet op beheer, onderhoud, realisatie en herstel van onze natuur. We hebben ons daarnaast hard gemaakt voor de bescherming van weidevogels. En voor het herstel van kwetsbare Natura2000 gebieden werkten we aan stikstofreductie en verbetering van de waterkwaliteit.

Energietransitie

De energietransitie brachten we een stap verder met het vaststellen van de regionale energiestrategieën, die beschrijven hoe we onze klimaatdoelen gaan behalen. Daarnaast werkten we onder andere aan een energiebesparingsprogramma voor bedrijven, werd er binnen ‘Zonnig Zuid-Holland’ voor een bedrag van 423.736 aan subsidies verleend en dienden we samen met onze partners 13 voorstellen in bij het Nationaal Groeifonds. En samen met onze regionale partners hebben we met succes een beroep gedaan op gelden uit het REACT-EU fonds. Onze regio krijgt € 7 miljoen voor innovatieve verduurzamingsprojecten in de (circulaire)industrie.

Investeren en innoveren

We zijn in 2021 blijven investeren in een toekomstbestendige economie. Dit is van groot belang voor onze toekomst én om de klimaatcrisis te bestrijden. We stimuleerden een CO 2-arme en circulaire economie, onder andere met subsidies en het samenbrengen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We jaagden innovatie aan, onder andere in de landbouw, de Rotterdamse haven, het MKB en de Space Campus in Noordwijk. En samen met onze partners zette we ons in om de Neder-Germaanse Limes te laten voldoen aan de eisen die UNESCO stelt aan dit stuk werelderfgoed. En in ruimere zin bleven we werken aan behoud en beleefbaarheid van erfgoed.

Snel, veilig en duurzaam van A naar B

Ook hebben we volop energie gestoken in mobiliteit. Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur (weg, water, fiets en spoor) stonden in het teken van meer veiligheid. We bouwden verder aan nieuwe wegen, zoals de RijnlandRoute. De voorbereidingen voor Zuid-Holland Bereikbaar vonden plaats, de organisatie die nu reizigers en bedrijven helpt met slim en duurzaam reizen en vervoer. We bevorderden de aanleg van laadinfrastructuur, voor elektrisch rijden, de binnenvaart én voor de recreatievaart. We verbeterden het fietsnetwerk en investeerden in meer deelfietsen. De transitie naar CO2 -arm openbaar vervoer ging door en we hielden de dienstregeling zo aantrekkelijk mogelijk. Dat we hierin slagen bleek uit de OV-klantenbarometer. Onze reizigers beoordeelden ons openbaar vervoer in 2021 met een 8, het hoogste cijfer voor Zuid-Holland sinds de start van dit onderzoek in 2001.

Elke dag beter

Op de valreep van 2021 kwam het landelijke coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ tot stand. Met daarin plannen van het Rijk om samen met provincies bijvoorbeeld de klimaatcrisis en de stikstofcrisis te bestrijden en de woningbouw verder te versnellen. Naast deze grote landelijke opgaven blijft dit college in de volle breedte investeren in de Zuid-Hollandse ambities, komend jaar én verder in de toekomst. Elke dag werken we aan een beter Zuid-Holland waar het goed leven, wonen, verplaatsen en recreëren is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *