Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekent overeenkomst agrarisch waterbeheer

Op vrijdag 3 februari jl. tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren.

Agrariërs voeren op hun eigen percelen maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water én de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot, zoals het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar.

“Rijnland juicht alle initiatieven toe die helpen om de waterkwaliteit te verbeteren”, geeft hoogheemraad Waldo von Faber aan. “We ondersteunen agrariërs en stellen geld beschikbaar voor maatregelen die zij treffen op hun eigen grond. Door deze samenwerking komen we weer een stuk dichterbij onze doelstellingen voor schoon water in Rijnland.”

Het grootste deel van het beschikbare geld (65%) komt bij de EU vandaan. De provincie is kaderstellend voor het agrarisch natuurbeheer vanuit het Natuurbeheerplan en zorgt voor de verdeling van geld vanuit de EU. Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hoogheemraadschap van Delfland en hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard nemen samen de overige 35% voor hun rekening. Gedeputeerden Jeannette Baljeu en Berend Potjer zijn blij dat de provincie de samenwerking met waterschappen en agrarische collectieven voortzet. “Samen zetten we ons in voor een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het landelijk gebied.”

De ondertekening vond plaats in het werkgebied van de Groene Klaver, een agrarische natuurbeheer coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers en één van de 40 gebiedscollectieven in Nederland. Zij zetten zich in voor het bevorderen van biodiversiteit, schoon water, een gezonde bodem en zuivere lucht.

Land­bouw­por­taal

Naast dit geld dat Rijnland beschikbaar stelt voor maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren, ondersteunt Rijnland agrariërs ook bij duurzaam ondernemen via het landbouwportaal; hét platform gericht op verbetering van de water- en bodemkwaliteit bij hun bedrijven. Ondernemers kunnen via het portaal eenvoudig een afspraak maken voor een gratis coach die langskomt en advies geeft over mogelijke verbeteringen en het doen van een subsidieaanvraag. Sinds de start in januari 2022 hebben al meer dan 100 ondernemers gebruik gemaakt van het landbouwportaal. Meer informatie over het landbouwportaal is te vinden op www.landbouwportaalrijnland.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *